Strona główna » Konkursy » Konkurs fotograficzny „Cztery żywioły w lasach”
Plakat_konkurs_foto

Konkurs fotograficzny „Cztery żywioły w lasach”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CZTERY ŻYWIOŁY W LASACH”

IBL, Sękocin Stary, 28 września 2020 r.

  Jury Konkursu Fotograficznego w składzie:

 1. Artur Sawicki (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Przewodniczący
 2. Ireneusz Graff (Mazowiecki Oddział Związku Polskich Fotografów Przyrody) – Członek
 3. Jan Kaczmarowski (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) – Członek
 4. Piotr Tomaszewski (Mazowiecki Oddział Związku Polskich Fotografów Przyrody) – Członek

podczas posiedzenia w dniu 28 września 2020 r. stwierdziło, co następuje:

1) W regulaminowym czasie tj. do dnia 25 września 2020 r. do godz. 16.00, drogą elektroniczną na adres zywiolywlasach@ibles.waw.pl wpłynęło 310 prac (zdjęć), nadesłanych przez 46 uczestników.

2) Wszyscy uczestnicy do nadesłanych prac dołączyli wymagane formularze zgłoszeniowe oraz (gdy było to wymagane Regulaminem), oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku.

3) Zgodnie z § 3. Regulaminu pkt. 1. Jury wybrało, nagrodziło i wyróżniło 12 prac:

 a) GRAND PRIX i nagrodę główną – aparat fotograficzny (o wartości do 2500,00 zł brutto):

 • MICHAŁ DUDEK (praca bez tytułu, żywioł OGIEŃ).

 b) I miejsce i nagrodę – aparatu fotograficzny (o wartości do 1700,00 zł brutto):

 • MARCIN CIEŚLIK (tytuł pracy: „Woda gaśnicza-pomoc z powietrza”, żywioł OGIEŃ).

 c) II miejsce i nagrodę – sprzęt fotograficzny (o wartości do 1300,00 zł brutto):

 • MICHAŁ DUDEK (praca bez tytułu, żywioł POWIETRZE).

 d) Cztery wyróżnienia oraz nagrody – akcesoria fotograficzne (o wartości do 500,00 zł brutto każda):

 • MARCIN CIEŚLIK (tytuł pracy: „Samotna sosna”, żywioł OGIEŃ),
 • MICHAŁ DUDEK (praca bez tytułu, żywioł POWIETRZE),
 • DAMIAN PANKOWIEC (tytuł pracy: „Zbiornik retencyjny w lasach pod Biłgorajem”, żywioł WODA).
 • HANNA ŻELICHOWSKA (praca bez tytułu, żywioły ZIEMIA i WODA),

e) Pięć wyróżnień – nagrody w postaci gier edukacyjnych przygotowanych w ramach Projektu (gra planszowa pt. „Żywioły w lesie”, komplet 4 zestawów puzzli pt. „Cztery żywioły” oraz gra karciana „Żywioły w lesie”):

 • PRZEMYSŁAW GNITECKI (praca bez tytułu, żywioł WODA).
 • RAFAŁ KORBAN (praca pt. „Czas na podlewanie”, żywioł WODA).
 • ARKADIUSZ MACIOS (praca bez tytułu, żywioł WODA).
 • WIESŁAW KOŚCIUKIEWICZ (praca pt. „Góry Stołowe”, żywioł POWIETRZE).
 • DAMIAN PANKOWIEC (tytuł pracy: „Dolina rzeki Wieprz w lasach Roztocza”, żywioł WODA).

4) Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu ściennym na 2021 rok, a zdjęcie które zdobyło nagrodę główną – GRAND PRIX, zostanie zamieszczone na okładce kalendarza.

5) Ponadto zgodnie z § 3. Regulaminu pkt. 3. Jury wyróżniło 18 prac, których autorzy otrzymają nagrody w postaci: gier edukacyjnych przygotowanych w ramach Projektu (gra planszowa pt. „Żywioły w lesie”, komplet 4 zestawów puzzli pt. „Cztery żywioły” oraz gra karciana „Żywioły w lesie”):

 • MARCIN CIEŚLIK (tytuł pracy: „Zadymienie”, żywioł OGIEŃ).
 • MARCIN CIEŚLIK (tytuł pracy: „Drzewostan po pożarze”, żywioł OGIEŃ).
 • PRZEMYSŁAW GNITECKI (praca bez tytułu, żywioł ZIEMIA).
 • RAFAŁ KORBAN (tytuł pracy: „Przed burzą”, żywioł WODA).
 • WIESŁAW KOŚCIUKIEWICZ (praca pt. „Szczeliniec”, żywioł POWIETRZE).
 • WIESŁAW KOŚCIUKIEWICZ (praca pt. „Trójmorski Wierch”, żywioł POWIETRZE).
 • ŁUKASZ NECIO (praca pt. „Drzewo wystawione na zimny wiatr”, żywioły WODA i POWIETRZE).
 • ŁUKASZ NECIO (praca pt. „Śródleśne bagienko”, żywioły WODA).
 • ŁUKASZ NECIO (praca pt. „Zimowa tafla w lesie”, żywioły WODA).
 • ANGELIKA PIKUŁA (praca bez tytułu, żywioł WODA).
 • PIOTR PIZNAL (praca bez tytułu, żywioł WODA).
 • KLAUDIA PODGÓRSKA (tytuł pracy: „Leśne prześwity suszy”, żywioł OGIEŃ).
 • ZYGMUNT PRONDZYŃSKI (tytuł pracy: „PN Bory Tucholskie – Powalisko”, żywioł WODA).
 • ZYGMUNT PRONDZYŃSKI (tytuł pracy: „PN Bory Tucholskie – Nieuporządkowany wieloszereg późno jesienną porą”, żywioł WODA).
 • MARIUSZ SKIBA (tytuł pracy: „Potok”, żywioł WODA).
 • PIOTR ŚWIDERSKI (tytuł pracy: „Siła wiatru”, żywioł POWIETRZE).
 • PIOTR ŚWIDERSKI (tytuł pracy: „Leśne źródło”, żywioł WODA).
 • RENATA ZARYCHTA (tytuł pracy: „Niepewne podłoże”, żywioł ZIEMIA).

6) Zdjęcia osób prac nagrodzonych i wyróżnionych, wymienione w pkt. 3-5 Protokołu (łącznie 30 zdjęć), zostaną zaprezentowane w pokonkursowej wystawie fotograficznej.

Termin nadsyłania prac:

25/09/2020

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „Cztery żywioły w lasach” [Konkurs].

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badawczy Leśnictwa [IBL] z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej nr 3, 00-090 RASZYN, zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs odbywa się w ramach projektu edukacyjnego pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [NFOŚiGW].

Nagrody, wyróżnienia, kalendarz i wystawa pokonkursowa

1. Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

 • GRAND PRIX – nagrodę główną w postaci aparatu fotograficznego (o wartości do 2500,00 zł brutto),
 • I miejsce – nagrodę w postaci aparatu fotograficznego (o wartości do 1700,00 zł brutto),
 • II miejsce – nagrodę w postaci sprzętu fotograficznego (o wartości do 1300,00 zł brutto),
 • Cztery wyróżnienia – nagrody w postaci akcesoriów fotograficznych (o wartości do 500,00 zł brutto każda).
 • Pięć wyróżnień – nagrody w postaci gier edukacyjnych przygotowanych w ramach Projektu. Nagroda będzie się składała z: gry planszowej pt. „Żywioły w lesie”, kompletu 4 zestawów puzzli pt. „Cztery żywioły” oraz gry karcianej „Żywioły w lesie”.

2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu na 2021 rok, a zdjęcie które zostanie nagrodzone jako GRAND PRIX, zostanie zamieszczone na jego okładce.

3. Ponadto jury wyróżni dodatkowo 18 zdjęć, które wraz z 12 zdjęciami do Kalendarza (łącznie 30 zdjęć) zostanie wykorzystanych w pokonkursowej wystawie fotograficznej. Wystawa będzie eksponowana w trakcie trwania Projektu, w latach 2020-2022. Autorzy wyróżnionych zdjęć również otrzymają nagrody w postaci gier edukacyjnych: gry planszowej pt. „Żywioły w lesie”, kompletu 4 zestawów puzzli pt. „Cztery żywioły” oraz gry karcianej „Żywioły w lesie”.

4. Uczestnicy Konkursu, łącznie z autorami prac, które nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione, otrzymają Kalendarz na 2021 rok (do wyczerpania zapasów).

5. O miejscu i terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych na piśmie lub/i mailem. W przypadku nie odebrania nagród osobiście, nagrody w ciągu 2 tygodni zostaną przesłane pocztą, przesyłkami poleconymi za potwierdzeniem odbioru.

6. Prace wraz z oświadczeniami należy przesyłać mailem na adres: zywiolywlasach@ibles.waw.pl. W przypadku większych plików (powyżej 20 MB) należy je przesyłać wykorzystując internetowe usługi transferu dużych plików (FTP).

7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych: 25 września 2020 r., do godz. 16.00.

8. Komisyjne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 września 2020 r.

9. Z posiedzenia Jury będzie sporządzany protokół, który zostanie zamieszczony na witrynie Projektu www.zywiolywlasach.pl w ciągu 2 dni od jego sporządzenia.

10. Warunkiem przyznania nagrody i/lub wyróżnienia jest złożenie oświadczenie zwycięzcy/laureata Konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zgodnie z warunkami zawartymi w § 2, pkt. 13.

11. Prace Uczestników, które nie będą nagrodzone i/lub wyróżnione, zostaną trwale usunięte z nośników magnetycznych Organizatora i nie będą przechowywane w jego siedzibie.

Zasady Konkursu

1. Głównym celem Konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy nt. przyczyn oraz skutków klęsk żywiołowych spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne w polskich lasach, jak również pogłębianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce, mających na celu zapobieganie i ograniczenie skutków tych klęsk.

2. Drugim celem Konkursu jest promocja realizowanego przez IBL w latach 2019-2022 projektu edukacyjnego „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Pokłosiem Konkursu będzie:

– Kalendarz ścienny 12-kartkowy, wydany na 2021 rok [Kalendarz],

– Pokonkursowa wystawa zdjęć [Wystawa], która będzie prezentowana w latach 2021-2022 w ośrodkach wystawienniczych w całej Polsce.

3. Organizator powoła jury Konkursu [Jury] w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców i laureatów. W skład Jury mogą zostać powołani przedstawiciele Organizatora (pracownicy IBL), patrona (NFOŚiGW) oraz fotograficy przyrody i inne osoby zajmujące się fotografią przyrodniczą.

4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy IBL, NFOŚiGW oraz członkowie jury.

5. Nadesłane fotografie [zdjęcia] muszą przedstawiać zdarzenia związane z tematem przewodnim Konkursu – czterema żywiołami występującymi w lasach. Dopuszczalne jest zgłoszenie zdjęć w kolorze, jak również monochromatycznych (czarno-białych).

6. W przypadku ukazania na zdjęciach wizerunku osób trzecich, wymagana jest ich zgoda na udostępnienie swojego wizerunku na specjalnie przygotowanym formularzu.

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac z każdego żywiołu: POWIETRZA, WODY, OGNIA I ZIEMI, łącznie 20 zdjęć.

8. Zdjęcia muszą być wykonane techniką cyfrową, o rozdzielczości min. 300 dpi (dla formatu A3 – 297 mm x 420 mm), umożliwiającej wykorzystanie w Kalendarzu i na Wystawie. Akceptowany format plików: JPG i TIFF.

9. Do zdjęć konkursowych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.zywiolywlasach.pl, zawierający dane osobowe autora (imię, nazwisko oraz tytuł pracy/prac). W zgłoszeniu znajduje się oświadczenie, że uczestnik zapoznał się, rozumie i przyjmuje postanowienia Regulaminu.

10. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem dzieła. Zdjęcia mogą być podpisane w tytule (nazwie pliku) lub ponumerowane z dołączonym opisem w formularzu zgłoszeniowym.

11. Zdjęcia przyjmowane będą do dnia 25 września 2020 r. do godz. 16.00.

12. W formularzu zgłoszeniowym, uczestnik oświadcza, że:

– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu;

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celach marketingowych, informacyjnych i konkursowych;

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Instytut Badawczy Leśnictwa  przekazanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych w okresie trwania Konkursu i Projektu.

13. Autor nagrodzonego lub wyróżnionego zdjęcia [Laureat] przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęcia (zdjęć) zgłoszonych w Konkursie oraz wykonywanie praw zależnych  w szczególności przez dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęcia m.in. ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. Laureat bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie tego zdjęcia przez Instytut Badawczy Leśnictwa, na następujących polach eksploatacji:

– utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

– wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera;

– nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

– wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

– przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

– wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji;

– inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń.

14. Jury zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub nie spełniających kryterium tematycznego, sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że prace nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. O wykluczeniu prac konkursowych decyduje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

15. Dwanaście nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury zdjęć zostanie wykorzystanych w Kalendarzu na 2021 rok. Zdjęcia te, wraz z kolejnymi wyróżnionymi osiemnastoma (łącznie trzydzieści zdjęć) będą zaprezentowane podczas wernisażu w siedzibie Organizatora w Sękocinie Starym, a następnie w kilkudziesięciu ośrodkach wystawienniczych w całej Polsce.