Strona główna » O Projekcie

Informacje

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”.

Realizacja przedsięwzięć prowadzona jest przy ścisłej współpracy z placówkami resortów edukacji i środowiska, jak również administracji samorządowej. Projekt realizowany jest przez grupę specjalistów – naukowców i edukatorów z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

oprojekcie

Cele projektu

Głównym celem projektu, zgodnie z celem całego Programu, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • zapoznanie odbiorców z przyczynami i skutkami klęsk żywiołowych,
 • pogłębianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce,
 • popularyzację wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz kształtowanie właściwych postaw ekologicznych,
 • podniesienie świadomości na temat szkód gospodarczych i biologicznych wyrządzanych przez huragany, gradacje owadów, powodzie, susze i pożary w lesie oraz jak zjawiska te wpływają na funkcjonowanie siedlisk przyrodniczych,
 • kształtowanie indywidualnych postaw, nawyków i zachowań prośrodowiskowych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej,
 • pogłębianie wiedzy na temat najczęstszych przyczyn i okoliczności powstawania gradacji owadów oraz klęskowych zjawisk abiotycznych w lasach, niekorzystnie wpływających na
 • zachowanie trwałości lasu i różnorodności biologicznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy nt. zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i jej roli w zwiększaniu różnorodności biologicznej oraz powiększaniu zasobów leśnych Polski,
 • wzrost zrozumienia działań hodowlanych podejmowanych przez administrację Lasów Państwowych na terenach klęskowych (gradacje owadów, pożarzyska, obszary zalane w trakcie powodzi, tereny objęte suszą, lasy po przejściu huraganów), uświadomienie potrzeby ograniczenia wstępu do lasu na terenach poklęskowych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma zasięg ogólnopolski i będzie zapewniał udział odbiorców z 16 województw. Szczególny nacisk na edukację zostanie położony w 4 regionach o dużym nasileniu klęsk ekologicznych. Dla każdego regionu przypisana jest nazwa żywiołu:

Wśród zaplanowanych w projekcie działań należy wyróżnić:

 • 1. Opracowanie kompletów materiałów dydaktycznych dla liderów-trenerów, które umożliwią im prowadzenie w ramach swej codziennej działalności działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z klęsk ekologicznych, wydanie poradnika merytoryczno-metodycznego i broszury pt. „Klęski żywiołowe w lasach”.
 • 2. Przeszkolenie podczas 2-dniowych spotkań 720 liderów-trenerów: nauczycieli, metodyków, lokalnych liderów organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, edukatorów z ośrodków edukacji ekologicznej, pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych (po 180 osób z każdego z 4 regionów – województw).
 • 3. Przygotowanie filmu i diaporamy pt. „Leśne żywioły” ukazujących przyczyny i skutki klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce.
 • 4. Wyemitowanie spotów radiowych pt. „Leśni pogromcy żywiołów”.
 • 5. Przeprowadzenie problemowej konferencji i dwóch seminariów ogólnopolskich.
 • 6. Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Klęski ekologiczne w lasach”.
 • 7. Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pt. „Cztery żywioły w lasach”.
 • 8. Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu wiedzy pt. „Leśni poskramiacze żywiołów”, skierowanego do uczniów szkół średnich o profilach przyrodniczych i leśnych.
 • 9. Wydanie gier edukacyjnych: gry planszowej „Lasy pełne żywiołów”, gry karcianej „Czarny Piotruś”, puzzli kartonowych „Cztery żywioły”.
 • 10. Przeprowadzenie zajęć tematycznych dla uczniów w Izbie Edukacji Leśnej IBL i pikników rodzinnych.Wykonawcy projektu

 • mgr inż. Artur Sawicki (IBL) – kierownik projektu
 • mgr Marta Siebyła (IBL) – zastępca kierownika projektu
 • mgr inż. Wirginia Duranowska (IBL – Informacja Naukowa i Promocja)
 • dr inż. Tomasz Jabłoński (IBL – Zakład Ochrony Lasu)
 • dr inż. Magdalena Janek (IBL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych)
 • mgr inż. Mirosław Kwiatkowski (IBL – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu)
 • mgr inż. Marek Lisańczuk (IBL – Zakład Geomatyki)
 • dr inż. Artur Rutkiewicz (IBL – Zakład Ochrony Lasu)
 • dr inż. Łukasz Tyburski (IBL – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu)
 • mgr inż. Adam Wójcicki (IBL – Zakład Ekologii Lasu)
 • dr inż. Tadeusz Zachara (IBL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych)

Eksperci

 • prof. dr hab. Dorota Dobrowolska (IBL)
 • dr hab. Piotr Gołos (IBL)
 • prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL)
 • mgr inż. Jan Kaczmarowski (DGLP)
 • prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL)

Zobacz film i diaporamę "Leśne żywioły"

Projekt ma na celu edukowanie dotyczące przyczyn i skutków klęsk żywiołowych oraz działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

 

Galeria