Strona główna » Konkursy » Konkurs wiedzy „Leśni Poskramiacze Żywiołów”
Konkurs-wiedzy_Plakat

Konkurs wiedzy „Leśni Poskramiacze Żywiołów”

Konkurs wiedzy dla szkół średnich pt. „Leśni Poskramiacze żywiołów” odbywa się w okresie: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie: 24 października 2022 r.*

*Termin nadsyłania deklaracji udziału w Konkursie został wydłużony o 10 dni (z 14 na 24 października 2022 r.)

Termin nadsyłania prac:

24/10/2022

Regulamin Konkursu „Leśni Poskramiacze Żywiołów”

I. Postanowienia ogólne

Konkurs pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów” (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09-200 (dalej „IBL”) w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych. Klęski i przeciwdziałanie”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”).

II. Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży.
 • Kształtowanie świadomości oraz postaw młodzieży wobec zjawisk klęskowych w lasach.
 • Popularyzacja problematyki klęsk żywiołowych w lasach w aspekcie przyczyn występowania różnego typu zagrożeń ekosystemu leśnego oraz możliwych sposobów przeciwdziałania im z pozycji leśników oraz osób niebędących zawodowo związanych
  z lasem.

III. Tematyka Konkursu

Tematyka Konkursu będącym konkursem z dziedziny nauki obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, zawartych w treściach nauczania innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki, a także bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Na każdym etapie Konkursu od uczestników wymagana jest znajomość czynników abiotycznych i biotycznych zagrażających ekosystemom leśnym w Polsce oraz możliwości przeciwdziałania im. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

 • Przyczyny i skutki powstawania pożarów w lasach.
 • Ochrona przeciwpożarowa lasu.
 • Zjawisko wiatru i skutki jego oddziaływania na las.
 • Ochrona lasu przed szkodliwym działaniem wiatru.
 • Przyczyny i skutki powodzi w lasach.
 • Ochrona lasu przed powodzią.
 • Szkodliwe organizmy występujące w lasach i skutki ich oddziaływania na las.
 • Ochrona lasu przed szkodnikami.

IV. Założenia organizacyjne

1. Merytorycznym organizatorem i patronem Konkursu jest IBL, przy wsparciu NFOŚiGW.

2. IBL prowadzi obsługę organizacyjną i finansowo-księgową Konkursu. Siedziba Komitetu Konkursu (dalej „KK”) znajduje się pod adresem: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn.

3. Celem działania Komitetu Konkursu jest organizacja i przeprowadzenie wszystkich etapów Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

4. Komitet składa się z: Przewodniczącego Komitetu oraz Członków Komitetu.

5. Do zadań KK należą:

 • Opracowanie wytycznych w sprawie organizacji poszczególnych etapów i terminarza Konkursu.
 • Określenie tematyki i zakresu treści.
 • Opracowanie zestawów pytań na wszystkie etapy Konkursu.
 • Określenia zasad i warunków przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu.
 • Dystrybucja zestawów pytań i kart odpowiedzi do placówek, które wyrażą chęć uczestnictwa w Konkursie.
 • Organizacja i przeprowadzenie poszczególnych etapów Konkursu.
 • Nadawanie uczestnikom tytułów laureata, finalisty, wydawanie zaświadczeń i dyplomów, wyróżnień oraz nagród.
 • Ustalanie formy dokumentacji z poszczególnych etapów oraz metod jej prowadzenia i sposobu przechowywania.

V. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym: liceów ogólnokształcących, techników leśnych, rolniczych i ogrodniczych.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a uczestnicy każdego etapu pisemnie deklarują, że zapoznali się z Regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.

3. Uczestnik każdego etapu może zostać zdyskwalifikowany przy jakiejkolwiek próbie niesamodzielnej pracy.

VI. Organizacja Konkursu

1. Konkurs jest dwuetapowy.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów z danej szkoły jest złożenie przez szkołę (Zał. 1.) oraz uczniów (Zał. 2.) podpisanych deklaracji chęci uczestnictwa oraz akceptacji Regulaminu, których wzory znajdują się w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

3. Na każdym etapie Konkursu każdy uczestnik wypełnia karty odpowiedzi samodzielnie. Korzystanie przez uczestnika z różnych form pomocy (np. podpowiedzi od innych osób, korzystanie z pomocy naukowych, notatek, Internetu, itp.) jest niedozwolone i może być przyczyną dyskwalifikacji.

4. Etap I (eliminacje szkolne) odbędzie się w terminie 7 listopada 2022 r. o godzinie 10.00. Podczas Etapu I zostaną wyłonieni najlepsi uczniowie do udziału w Etapie II mającym charakter centralny. Etap I odbędzie się w szkołach, które wyrażą chęć przystąpienia do Konkursu. Do tych szkół zostaną dostarczone zestawy pytań i karty odpowiedzi. Za organizację Etapu I oraz za zachowanie pełnej tajności zestawów pytań do momentu rozpoczęcia Konkursu (21.10.2022 r., godz. 10.00) odpowiada dyrektor danej szkoły. Etap I odbędzie się w formie pisemnej. Uczestnicy otrzymają zestaw pytań zamkniętych i otwartych oraz karty odpowiedzi. Czas na naniesienie odpowiedzi na karty odpowiedzi wynosi 60 minut. Następnie szkoła wysyła zestawy pytań i wypełnione karty odpowiedzi do siedziby IBL (ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn) z dopiskiem „Konkurs wiedzy” najpóźniej następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu Etapu I. W przypadku późniejszego odesłania kart odpowiedzi przez szkołę (data stempla pocztowego późniejsza niż 8 listopada 2022 r.), uczestnicy z danej szkoły automatycznie nie przechodzą do kolejnego Etapu Konkursu. Do uczestnictwa w Etapie II Konkursu kwalifikuje się stu uczestników, którzy uzyskali najwięcej punktów. W przypadku, gdy wyniki kwalifikujące do uczestnictwa w Etapie II uzyska ponad stu uczestników, Organizator zorganizuje ustną dogrywkę za pośrednictwem metod zdalnej komunikacji audiowizualnej (np. Skype, Zoom, itp.), podczas której wybrani uczestnicy będą dopytywani przez członków Komitetu Konkursu. Jednocześnie, Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do Etapu II liczbę uczestników przekraczającą 100 osób.

5. O wynikach Etapu I oraz kwalifikacji do Etapu II Organizator poinformuje szkoły oraz zakwalifikowanych uczestników najpóźniej do dnia 30. listopada 2022 r.

6. Uczestnicy zakwalifikowani do wzięcia udziału w Etapie II dojeżdżają do siedziby IBL we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Etap II odbędzie się w siedzibie IBL w Sękocinie Starym (ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn) w dniu 16 grudnia 2022 r.

Etap II będzie się składał z dwóch części:

 • Część 1 – pisemna – test jednokrotnego wyboru. Uczestnicy otrzymają zestaw składający się z pytań testowych oraz kartę odpowiedzi, na której należy umieścić swoje odpowiedzi. Czas na naniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi wynosi 30 minut. Do Finału przechodzi dziesięciu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Finaliści Konkursu otrzymują tytuł „Laureata Konkursu Leśni Poskramiacze Żywiołów”. W przypadku zakwalifikowania do Części 2. liczby uczestników większej niż 10, następuje dogrywka pomiędzy uczestnikami, którzy remisowo otrzymali najmniej punktów kwalifikujących do uczestnictwa w Finale. Dogrywka polega na udzieleniu odpowiedzi ustnych na dodatkowy zestaw pytań.
 • Część 2 (Finał) – ustna – zestaw pytań otwartych. Każdy uczestnik wylosuje indywidualny zestaw pytań. Następnie udzieli odpowiedzi przed Jury Konkursowym. Każdy członek Jury oceni każdą odpowiedź osobno w skali 0-5 pkt. Następnie Jury przyzna nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie, na podstawie zsumowanej najwyższej liczby punktów uzyskanych w Części 2. W przypadku remisu punktowego i niewyłonienia zdobywcy pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, Jury zada danym uczestnikom Finału dodatkowe pytania ustne. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia za wypowiedź ustną Finalistom Części 2 Etapu II.

VII. Nagrody w Konkursie

1. Głównymi nagrodami w Konkursie za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca są statuetki i tytuły: Złoty, Srebrny i Brązowy Poskramiacz Żywiołów.

2. Łączna wartość nagród rzeczowych dla laureatów I, II i III miejsca oraz szkół przez nich reprezentowanych wynosi 6.000,00 zł. Wartość nagród dla indywidualnych laureatów nie przekracza kwoty 2 000,00 zł.

3. Organizator przyzna trzy nagrody indywidualne – za zajęcie I, II i III miejsca:

 • I miejsce: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000,00 zł;
 • II miejsce: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800,00 zł;
 • III miejsce: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 600,00 zł.

4. Organizator przyzna trzy nagrody rzeczowe dla szkół reprezentowanych przez uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsca:

 • I miejsce: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1500,00 zł;
 • II miejsce: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1200,00 zł;
 • III miejsce: nagrody rzeczowe o łącznej wartości 900,00 zł.

5. Wszyscy uczestnicy Etapu II (centralnego) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe – zestawy gier edukacyjnych wykonanych w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych. Klęski i przeciwdziałanie”, składające się z: gry planszowej pt. „Żywioły w lesie” i gry karcianej pt. „Żywioły w lesie”.

6. Lista laureatów i zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko, szkoła) zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych. Klęski i przeciwdziałanie”: www.zywiolywlasach.pl.

VIII. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji

Komitet Konkursu prowadzi archiwum, w którym przechowywane będą:

 • Dokumentacja dotycząca organizacji Konkursu.
 • Protokoły ze wszystkich etapów Konkursu.
 • Wypełnione karty pracy uczestników i zestawy testów w formie papierowej.
 • Wypełnione i podpisane deklaracje szkół oraz uczestników.
 • Rejestr nagród i dyplomów.
 • Listy finalistów i laureatów Konkursu.
 • Dokumentacja statystyczna i finansowa.
 • Dane personalne członków Komitetu Konkursu.

IX. Przepisy końcowe

1. Deklaracje woli uczestnictwa w Konkursie i akceptacji Regulaminu oraz wypełniania jego zobowiązań przez szkołę oraz uczniów należy wysyłać pod adres: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn z dopiskiem „KONKURS WIEDZY”. Szkoły wysyłają podpisane deklaracje swoich uczniów razem z deklaracją chęci uczestnictwa w Konkursie.

2. Dopuszcza się również przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej, jako skan wydrukowanych i podpisanych dokumentów w postaci pliku PDF.

3. Nieprzekraczalny termin nadsyłania deklaracji i akceptacji to: 24 października 2022 r.* (decyduje data stempla pocztowego wpływu korespondencji do IBL).

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

5. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”.

6. Za treść Regulaminu odpowiada IBL.

7. Uwagi dotyczące stosowania postanowień Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl

X. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Dane osobowe podlegają ochronie

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym (kod pocztowy: 05-090 Raszyn), ul. Braci Leśnej 3, zwany Organizatorem lub IBL, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039417 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Inspektor ochrony danych (dalej IOD) w Instytucie dostępny jest pod adresem  email: iod@ibles.waw.pl lub pod numerem telefonu 22 7150332. Można się z nim skontaktować także drogą pocztową na adres Instytutu z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

4. Dane osobowe zbierane są za pomocą stosownych formularzy zgłoszeniowych. Dane te przetwarzane w celach związanych z:

a) uczestnictwem w Konkursie pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów” organizowanym przez IBL w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych. Klęski i przeciwdziałanie”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „Konkurs”), za uprzednią zgodą uczestnika, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i b) RODO,

b) w celach promocyjnych i informacyjnych (np. w celu informowania o działalności IBL) na podstawie zgody uczestnika wyrażonej na podstawie danych zgodnie z art.7 ust.1 lit. a) RODO,

c) wykonywaniem przepisów prawa zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) innych niż wskazane w lit. c) powyżej prawnie uzasadnionych interesach administratora danych, m.in. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zebrania materiału dowodowego, odtworzenie potrzebnym stronom informacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO),

5. W ramach organizacji Konkursu przetwarzane będą dane wskazane w formularzu zgłoszenia w kategorii dane zwykłe.

6. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane do czasu:

1) zrealizowania Konkursu, z uwzględnieniem czasu dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

7. Administrator może w celach wskazanych w 3 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych uczestników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły, zebrane w trakcie zgłoszenia rejestracyjnego do Konkursu.

8. Każdy uczestnik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy

9. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:

1) IBL jako Administrator danych;

2) podmioty współpracujące z IBL, takie jak firmy informatyczne, biegli rewidenci, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z IBL umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane

10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

———————– *Termin nadsyłania deklaracji udziału w Konkursie został wydłużony o 10 dni (z 14 na 24 października 2022 r.) ———————–

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1.

Pieczątka szkoły:

Miejscowość, data: …………………………………….

Deklaracja

Szkoła (numer, nazwa, adres): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

deklaruje chęć uczestnictwa w Konkursie pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów” organizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Jednocześnie oświadcza, że:

 • Dyrektor Szkoły zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść,
 • ma możliwość zorganizowania Etapu I Konkursu tak, aby wzięli w nim udział wszyscy chętni Uczniowie Szkoły,
 • zobowiązuje się do przeprowadzenia Etapu I Konkursu w terminie i w sposób przedstawiony w Regulaminie,
 • zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przeprowadzenie Etapu I przebiegło uczciwie, to znaczy tak, aby każdy Uczestnik samodzielnie wypełniał karty odpowiedzi, bez korzystania z pomocy innych osób lub innych źródeł,
 • jest świadomy tego, że Organizator Konkursu będzie archiwizował dane Uczestników Konkursu oraz opublikuje dane Laureatów Konkursu w sposób przedstawiony
  w Regulaminie.

 

Podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik 2.

                                               Miejscowość, data: …………………………………………….

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..……………………………

Adres zamieszkania uczestnika: ………………………………………………………………………….

Nazwa, numer i adres szkoły: …………….……………………………………………………………….

Deklaracja

Ja, niżej podpisany/podpisana ………………………………………………………………………………………………………………………………………

deklaruję chęć uczestnictwa w Konkursie pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów” organizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z postanowieniami Klauzuli informacyjnej RODO zawartej w punkcie X Regulaminu Konkursu,
 • zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
 • zobowiązuję się do uczciwego uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności do nie korzystania z żadnych pomocy podczas wypełniania kart odpowiedzi jak również do niepodpowiadania innym uczestnikom Konkursu,
 • ja oraz moi rodzice/opiekunowie prawni jesteśmy świadomi, że Organizator Konkursu będzie archiwizował moje dane oraz opublikuje dane Laureatów Konkursu w sposób przedstawiony w Regulaminie.

 

Podpis uczestnika                                                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna