Ogień

ogien

OGIEŃ W LESIE

OGIEŃ w środowisku naturalnym jest obecny od zawsze i niektóre ekosystemy są przystosowane do jego występowania bądź wręcz wymagają ognia. W Polsce jednak pożary lasu w sposób naturalny powstają bardzo rzadko. Znaczna część naszych lasów jest w dużym stopniu zagrożona pożarami, a Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby pożarów lasu.

Pożary lasu przyczyniają się do powstawania znacznych strat gospodarczych i ekologicznych. Straty gospodarcze w wyniku spalenia 1 hektara lasu wynoszą kilkanaście tysięcy złotych, natomiast przy uwzględnieniu strat ekologicznych dochodzą do 100 tys. zł. Przyczyniają się również do emisji znacznych ilości gazów cieplarnianych. Podczas spalania 1 tony leśnych materiałów powstaje: 1375 kg dwutlenku węgla, 125 kg tlenku węgla, 50 kg cząstek stałych i ciekłych, 12,5 kg węglowodorów i 2,5 kg tlenków azotu. Natomiast ilość tych materiałów wynosi od kilkudziesięciu ton na hektar przy pożarach pokrywy gleby, do około 300 ton przy pożarach całkowitych.

Dzięki stworzeniu skutecznego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu funkcjonującego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (początki systemu sięgają lat 60. XX wieku) średnia powierzchnia pożaru lasu jest od lat jedna z najniższych w Europie.

Jak przeciwdziałać pożarom w lasach?

  • Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego.
    Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.