Woda

woda

WODA W LESIE

WODA dla ekosystemów leśnych jest niezbędna do życia. Równie ważna jest równowaga pomiędzy dostawą wody a potrzebami życiowymi roślinności. Powodzie na terenach umiarkowanie wilgotnych mogą prowadzić do zanieczyszczenia gleby. Powodują także uszkodzenia korzeni włośnikowych co sprawia, że rośliny nie mogą pobierać wody i zamierają. Osłabiony drzewostan podatny jest na choroby, inwazje owadów i grzybów. Tylko olsy, łęgi, lasy wilgotne i bory bagienne w naturalny sposób dostosowane są do dużej ilości wody. Okresowe powodzie i podtopienia są warunkiem ich istnienia. Jednak nie są odporne na jej niedobór.

Równie niebezpieczny dla drzewostanów jest deficyt wody. Długotrwałe susze prowadza do obniżenia się poziomu wód gruntowych. Woda jest niedostępna dla roślin, które pozbawione substancji odżywczych gubią liście. Następstwem tego jest ich ubytek, osłabienie, a w konsekwencji nawet śmierć drzewostanów.

Przy tak dużym zróżnicowaniu warunków wilgotnościowych siedlisk w Polsce prowadzi się działania w celu regulacji stosunków hydrologicznych w lasach. Przede wszystkim dostosowuje się skład gatunkowy drzewostanów do typu siedliska. Celem tych działań jest zapobieganie tworzeniu się pustyń wodnych na terenach nizinnych oraz opanowanie spływu górskich rzek i strumyków by nie powodowały powodzi na terenach nizinnych.

Jak przeciwdziałać powodziom i suszom w lasach?