Strona główna » Konkursy » Konkurs plastyczny „Cztery żywioły w lasach”
Plakat_Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny „Cztery żywioły w lasach”

Termin nadsyłania prac:

11/06/2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "CZTERY ŻYWIOŁY W LASACH"

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin [REGULAMIN] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny „Cztery żywioły w lasach” [KONKURS].

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badawczy Leśnictwa [IBL] z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej nr 3, 00-090 RASZYN, zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs odbywa się w ramach projektu edukacyjnego pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [NFOŚiGW].

§ 2.

Zasady Konkursu

 1. Głównym celem Konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy nt. przyczyn oraz skutków klęsk żywiołowych spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne w polskich lasach, jak również pogłębianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez leśników w celu zachowania trwałości i ciągłości lasów w Polsce, mających na celu zapobieganie i ograniczenie skutków tych klęsk. Celami szczegółowymi są:

 • zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką ekologii lasu,
 • skierowanie uwagi najmłodszych na zagrożenia związane z występowaniem niszczycielskich sił natury w lesie,
 • spopularyzowanie wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach leśnych,
 • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

2. Drugim celem Konkursu jest promocja realizowanego przez IBL w latach 2019-2023 projektu edukacyjnego „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Pokłosiem Konkursu będzie:

 • Wydanie kalendarza ściennego 12-kartkowego na 2022 rok w nakładzie 1 tys. egzemplarzy [KALENDARZ].

3. Organizator powoła jury Konkursu [JURY] w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców i laureatów. W skład Jury mogą zostać powołani przedstawiciele Organizatora (pracownicy IBL), patrona (NFOŚiGW) oraz plastycy, przyrodnicy, leśnicy i inne osoby zajmujące się zawodowo lub pozazawodowo ochroną przyrody.

4. Nadesłane prace plastyczne [PRACE] muszą przedstawiać zdarzenia związane z tematem przewodnim Konkursu – czterema żywiołami występującymi w lasach.

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest nieodpłatny.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na cztery kategorie wiekowe:

1) przedszkolaki,

2) uczniowie klas I–III szkół podstawowych,

3) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych,

4) uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, poświęcone działaniom poszczególnych żywiołów: POWIETRZA, WODY, OGNIA I ZIEMI. Dopuszcza się możliwość złożenia czterech prac tylko z jednego żywiołu. Tematyka prac powinna obejmować:

1) Działanie żywiołów w lesie: wody, wiatru, ognia i ziemi; Do żywiołu ZIEMIA zalicza się również oddziaływanie na las czynników biotycznych tj. owadów (np. gradacje szkodliwych owadów), grzybów patogenicznych, kręgowców np. bobrów (wpływ na retencję wodną w lasach) itp.

2) Sposoby ochrony lasu przed niszczycielskimi siłami natury.

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

9. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, węgiel, wycinanki itp.). Prace muszą być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297×420 mm) w układzie poziomym. Prace nie powinny być pracami przestrzennymi – w takim wypadku będą odrzucane.

10. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do regulaminu), który jest dostępny na stronie internetowej (www.zywiolywlasach.pl) zawierający dane osobowe autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła i tytuł pracy/prac) oraz dane kontaktowe do Rodziców/Opiekunów prawnych. Prace, które nie będą zawierały podpisanego formularza zgłoszeniowego, zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Konkursie.

11. W formularzu zgłoszeniowym prawny opiekun dziecka oświadcza, że:

 • dziecko jest autorem/autorką załączonych prac, a opiekun przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych swojego dziecka, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych i konkursowych;
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Instytut Badawczy Leśnictwa  przekazanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych w okresie trwania Konkursu i Projektu.

12. Każda praca musi być opatrzona tytułem dzieła.

13. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

14. Opiekun grupy/klasy jest odpowiedzialny za zebranie prac konkursowych od dzieci i przekazanie ich zbiorczo osobiście lub drogą pocztową. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich transportu.

15. Regulamin Konkursu jest dostępny u organizatora oraz na stronie internetowej Projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” www.zywiolywlasach.pl

16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

17. Autor nagrodzonej lub wyróżnionej pracy [Laureat] przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych w Konkursie oraz wykonywanie praw zależnych  w szczególności przez dokonywanie opracowań prac plastycznych. Laureat bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie swoich prac przez Instytut Badawczy Leśnictwa, na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
 • przechowywanie w archiwum;
 • wprowadzenie i przechowywanie kopii w pamięci komputera;
 • nagrywanie kopii na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
 • przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu kopii lub oryginałów
 • wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji;
 • inne przypadki rozpowszechniania prac plastycznych i ich utrwaleń.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub nie spełniających kryterium tematycznego, sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że prace nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Prace przesłane w formie skanów drogą elektroniczną nie zostaną dopuszczone do oceny. O wykluczeniu prac konkursowych decyduje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

19. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac Jury wybierze 12 prac, które zostaną wykorzystane w Kalendarzu na 2022 rok.

20. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji nt. Konkursu są:

 • Pan Adam Wójcicki, tel. 12 252 82 14, e-mail: a.wojcicki@ibles.waw.pl,
 • Pan Artur Sawicki, tel. 22 7150 617, kom. 530 505 610, e-mail: a.sawicki@ibles.waw.pl.

§ 3.

Ocena prac konkursowych

1. Konkurs składa się z jednego etapu.

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury, które zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 • trafność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • stopień trudności wykonania.

4. Decyzje Jury są ostateczne.

§ 4.

Nagrody główne i dodatkowe

1. Łączna wartość nagród wynosi 6.000,00 zł, w każdej z 4 grup wiekowych po 1500,00 zł.

2. Organizator przyzna trzy nagrody główne – za I, II i III miejsce, w każdej kategorii wiekowej:

 • I miejsce: nagrody rzeczowe w postaci: zestawu sztaluga + podobrazie o wartości 700,00 zł;
 • II miejsce: nagrody rzeczowe w postaci: zestawu farb akrylowych i pędzli o wartości ok. 500,00 zł
 • III miejsce: nagrody rzeczowe w postaci: zestawu farb i bloków do malowania o wartości ok. 300,00 zł.

3. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w § 3 ust. 2., wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Osoby wyróżnione otrzymają zestawy gier edukacyjnych przygotowanych w ramach Projektu. Nagroda będzie się składała z: gry planszowej pt. „Żywioły w lesie”, kompletu 4 zestawów puzzli pt. „Cztery żywioły” oraz gry karcianej „Żywioły w lesie”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dowolnej liczby wyróżnień, w zależności od poziomu artystycznego Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu, łącznie z autorami prac, które nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione, otrzymają Kalendarz na 2022 rok (do wyczerpania zapasów).

6. O miejscu i terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych na piśmie lub/i mailem. W przypadku nie odebrania nagród osobiście, nagrody w ciągu 2 tygodni zostaną przesłane pocztą, przesyłkami poleconymi za potwierdzeniem odbioru.

7. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, będą prezentowane na wystawach pokonkursowych m.in. podczas Warszawskiego Festiwalu Nauki w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w siedzibie Organizatora w Sękocinie Starym. Miejsca prezentacji wystaw będą każdorazowo podawane na stronie internetowej Projektu: www.zywiolywlasach.pl.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Prace wraz z oświadczeniami należy przesyłać na adres: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”.

2. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych: 11 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

3. Komisyjne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.

4. Z posiedzenia Jury będzie sporządzany protokół, który zostanie zamieszczony na witrynie Projektu www.zywiolywlasach.pl w ciągu 2 dni od jego sporządzenia.

5. Warunkiem przyznania nagrody i/lub wyróżnienia jest złożenie oświadczenie zwycięzcy/laureata Konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zgodnie z warunkami zawartymi w § 2, pkt. 17.

6. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie do Kierownika Projektu Artura Sawickiego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, pisemnie na adres Organizatora podany w § 5, pkt. 1 Regulaminu lub e-mailem: A.Sawicki@ibles.waw.pl.

7. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Jury w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

9. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Za treść Regulaminu odpowiada wyłącznie Instytut Badawczy Leśnictwa.

Sękocin Stary, 31.03.2021 r.