Finał centralny konkursu pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów”

16 grudnia 2022 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbył się finał centralny ogólnopolskiego konkursu wiedzy pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów”.

Konkurs był skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, a jego celem była popularyzacja problematyki klęsk żywiołowych w lasach w aspekcie przyczyn występowania różnego typu zagrożeń ekosystemów leśnych oraz możliwych sposobów przeciwdziałania im.

Przewodniczący Jury Konkursu dr hab. Tomasz Mokrzycki oraz puchary Złotego, Srebrnego i Brązowego Poskramiacza Żywiołów

Do Sękocina Starego przybyło ponad 80 uczniów liceów ogólnokształcących i techników leśnych, aby powalczyć o tytuł: Złotego, Srebrnego i Brązowego Poskramiacza Żywiołów. Konkurs jest jednym z zadań przewidzianych w projekcie pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Wszystkich przybyłych przywitał prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor IBL i Artur Sawicki – Kierownik Projektu.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor IBL i Artur Sawicki – Kierownik Projektu

Ogółem w konkursie wzięło udział 114 uczniów z 9 szkół ponadpodstawowych. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali w swoich szkołach nadesłane testy z pytaniami ułożonymi przez autorów projektu, obejmujące zagadnienia zagrożenia lasu przez różne czynniki, sprowadzone do starożytnej klasyfikacji 4 żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. Zmieściły się w tym kwestie uszkodzeń lasu przez pożary, powodzie, susze, owady, grzyby, zwierzynę, wiatr czy śnieg. Na podstawie oceny tego pierwszego testu wyłoniono finalistów, których zaproszono na drugi etap do siedziby Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie.

W finale centralnym konkursu wzięła udział młodzież z ośrodków szkolnych z: Białowieży, Brynka, Garbatki-Letnisko, Kędzierzyna-Koźle, Łukowa, Piekar Śląskich i Tucholi

Na finał centralny przybyło ponad 80 uczniów z 7 szkół średnich, w tym najliczniejsza ekipa z Technikum Leśnego w Tucholi (29 osób). Finałowy konkurs składał się z części ustnej i pisemnej. W części pisemnej rozdano uczniom testy o odpowiednio wyższym stopniu trudności, na których rozwiązanie dostali godzinę. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwał zespół projektowy, w osobach: dr inż. Magdalena Janek, dr inż. Artur Rutkiewicz, dr inż. Adam Wójcicki, dr inż. Tadeusz Zachara i mgr inż. Artur Sawicki.

Jury i członkowie projektu podczas sprawdzania testów pisemnych

W celu poprawnego przebiegu finału centralnego konkursu oraz wyłonienia finalistów zostało powołane 5-osobowe Jury Konkursu, w skład którego weszli:

  • dr hab. Tomasz Mokrzycki – Wydział Leśny SGGW, członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (Przewodniczący),
  • dr Anna Zawadzka – Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie,
  • dr inż. Aneta Sławińska – Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Wydział Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,
  • mgr inż. Piotr Gzowski – inżynier nadzoru w Nadleśnictwo Chojnów,
  • Adam Darwicki – leśny globtroter, przewodnik i wolontariusz Kampinoskiego Parku Narodowego.
Członek Jury Pani dr inż. Aneta Sławińska – Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Wydział Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

W przerwie jury konkursu dokonało sprawdzenia wyników i na ich podstawie wyłoniło najlepszą dziesiątkę, w której znalazło się po troje przedstawicieli Techników Leśnych w Brynku i Tucholi oraz I LO w Piekarach Śląskich, a także 1 reprezentant Technikum Leśnego w Białowieży. Ich zadaniem było odpowiedzieć ustnie na zestaw 3 wylosowanych pytań problemowych. Każda odpowiedź uczestnika była oceniana przez jurorów w skali 6-punktowej (0-5) i suma punktów przyznanych przez nich stanowiła dorobek części ustnej. W oczekiwaniu na wyniki, na wyraźne życzenie uczestników, otwarto do zwiedzania Salę Historii IBL i było to pierwsze jej udostępnienie po koronawirusowej wymuszonej przerwie.

Uczniowie techników leśnych podczas zwiedzania Sali Historii Instytutu Badawczego Leśnictwa

Ostatecznie, mimo silnej konkurencji ze strony uczniów techników leśnych, zwyciężczynią okazała się Zosia Koba z I LO w Piekarach Śląskich, która zdobyła 71 punktów na 75 możliwych, zdobywając tytuł „Złotego Pogromcy Żywiołów”. Drugie miejsce i tytuł „Srebrnego Pogromcy Żywiołów” przypadł Szymonowi Kameli (70 pkt.), a trzecie („Brązowy Pogromca Żywiołów”) – Jakubowi Kopyciokowi (65 pkt.) – obaj reprezentowali Technikum Leśne w Brynku.

Moment nadania Zosi Kobie tytułu „Złotego Poskramiacza Żywiołów” oraz nieukrywana radość zwyciężczyni i jej opiekunki Pani Anny Krzeszowiak po ogłoszeniu wyników konkursu
Tytuł Złotego Poskramiacza Żywiołów powędrował do LO w Piekarach Śląskich, natomiast Srebrnego i Brązowego – do Technikum Leśnego w Brynku

Przyznano też nagrody zespołowe dla najlepszych szkół. Fundatorem wszystkich nagród dla zwycięzców, jak i wszystkich uczestników finału centralnego, o łącznej wartości ok. 12.000 zł był sponsor projektu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagrody indywidualne stanowiły książki i albumy przyrodnicze wydane przez Oficynę Wydawniczą OIKOS oraz zestawy skał i minerałów, zaś zespołowe (dla szkół) – książki i albumy z Oficyny Wydawniczej MULTICO oraz mapy Polski do zawieszenia w gabinetach szkolnych.

Nagrody indywidualne dla uczniów za zajęcie I-III miejsca oraz dla szkół przez nich reprezentowanych wyniosły ok. 6.000 zł i były ufundowane przez NFOŚiGW

Projekt realizowany jest od 2019 roku i ma się zakończyć się w połowie 2023 roku. W planie znajdują się jeszcze szkolenia liderów edukacji, którzy w swoim środowisku będą szerzyć przyswojoną wiedzę. W ramach projektu cały czas funkcjonuje też strona internetowa www.zywiolywlasach.pl. Można na niej uzyskać informacje o planowanych akcjach, pobrać materiały popularyzujące wiedzę leśną lub też podyskutować z ekspertem na forum dyskusyjnym.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów Konkursu pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów”

„LEŚNI POSKRAMIACZE ŻYWIOŁÓW” – wyniki I etapu konkursu wiedzy

W dniach 16-17 listopada br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa zebrała się komisja Konkursu Wiedzy pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów” w celu przeprowadzenia oceny nadesłanych prac pisemnych i wyłonienia finalistów Etapu II – centralnego.

Komisja w składzie:

1. Adam Wójcicki (Zakład Lasów Górskich IBL) – Przewodniczący

2. Magdalena Janek (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL) – Członek

3. Tadeusz Zachara (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL) – Członek

4. Artur Sawicki (Informacja Naukowa i Promocja IBL, kierownik Projektu) – Członek

stwierdziła, co następuje:

1) Swój udział w Konkursie, w regulaminowym czasie, zgłosiło się 9 szkół średnich, które przesłały zgłoszenia łącznie 114 uczniów. Są to: Technikum Leśne w Białowieży, Technikum Leśne w Tucholi, Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzyn-Koźlu, V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, AZS I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich, Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie i Zespół Szkół nr 3 w Łukowie.

2) Wszystkie ww. szkoły w terminie otrzymały pakiety konkursowe, składające się z: testów, egzemplarzy regulaminu konkursu, plakatów konkursowych, broszur i folderów projektowych. Pakiety zostały wysłane listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, na nazwiska dyrektorów szkół. Otrzymanie pakietów zostało potwierdzone drogą mailową lub telefonicznie przez przedstawicieli szkół odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu w szkołach.

3) W dniu 7 listopada br. o godz. 10.00 we wszystkich szkołach odbył się test pisemny I etapu konkursu, za którego sprawne przeprowadzenie odpowiadali dyrektorzy szkół. Żadna ze szkół nie zgłosiła problemów z przeprowadzeniem tego etapu konkursu.

4) Do dnia 16 listopada br. tj. dnia rozpoczęcia pracy komisji, wpłynęło 9 pakietów zawierających 103 rozwiązane przez uczniów testy.

5) W dniach 16-17 listopada br. 4-osobowa komisja sprawdziła wszystkie testy, przyznając punkty za udzielone odpowiedzi. Liczba otrzymanych przez uczniów punktów wyniosła od 22,5 pkt. do 62,0 pkt. (maksymalnie można było zdobyć 70 pkt.).

6) Zgodnie z Regulaminem Konkursu VI. Organizacja Konkursu, pkt. 4: „Do uczestnictwa w Etapie II Konkursu kwalifikuje się stu uczestników, którzy uzyskali najwięcej punktów. (…) Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do Etapu II liczbę uczestników przekraczającą 100 osób”. Ponieważ testy rozwiązało i nadesłało 103 uczniów, Komisja postanowiła dopuścić wszystkich uczniów do Etapu II, który odbędzie się 16 grudnia br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

O wynikach konkursu wszystkie szkoły zostaną powiadomione (mailem, telefonicznie i pisemnie).

Serdecznie dziękujemy Leśnym Poskramiaczom Żywiołów za udział w I etapie konkursu i przejścia do finału. Wszystkim życzymy powodzenia w finale centralnym!
Darz Bór!

KONKURS WIEDZY „LEŚNI POSKRAMIACZE ŻYWIOŁÓW”

Konkurs wiedzy dla szkół średnich pt. „Leśni Poskramiacze żywiołów” odbywa się w okresie: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie: 24 października 2022 r.

Więcej informacji w zakładce KONKURSY:
https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-lesni-poskramiacze-zywiolow/

Szanowni Państwo,
Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym: liceów ogólnokształcących, techników leśnych, rolniczych i ogrodniczych pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów”.

Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” i dofinansowany ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ważne terminy:
24 października 2022 r.* – nieprzekraczalny termin nadsyłania deklaracji i akceptacji,
7 listopada 2022 r. – Etap I (eliminacje szkolne) o godzinie 10.00,
30 listopada 2022 r. – powiadomienie o wynikach Etapu I oraz kwalifikacje do Etapu II, poinformowanie szkół oraz zakwalifikowanych uczestników,
16 grudnia 2022 r. – Etap II (centralny) w siedzibie IBL w Sękocinie Starym.

Łączna wartość nagród rzeczowych dla laureatów I, II i III miejsca oraz szkół przez nich reprezentowanych wynosi 6.000,00 zł.

Formularze zgłoszeniowe i więcej informacji na witrynie projektu w zakładce KONKURSY:
https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-lesni-poskramiacze-zywiolow/

*Termin nadsyłania deklaracji udziału w Konkursie został wydłużony o 10 dni (z 14 na 24 października 2022 r.)

Wysyłka nagród w Konkursie plastycznym pt. „Cztery żywioły w lasach”

Ze względu na trwający okres urlopowo-wakacyjny, wszystkie nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pt. „Cztery żywioły w lasach” wraz z dyplomami, zostaną wysłane w drugiej połowie sierpnia br.

Zestawy farb akrylowych, pędzli i bloków malarskich

Dla zwycięzców będą to: sztalugi malarskie, podobrazia, zestawy farb akrylowych, pędzli i bloków malarskich, o łącznej wartości 6.000,00 zł (12 osób nagrodzonych, w 4 kategoriach wiekowych).

Sztaluga wraz z podobraziem – 4 zestawy nagród za zajęcie I miejsca, w każdej z czterech kategorii wiekowych

Ponadto 40 osób wyróżnionych w konkursie – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, otrzyma nagrody w postaci zestawów gier edukacyjnych. Każda nagroda składać się będzie z: gry planszowej pt. „Żywioły w lesie”, kompletu 4 zestawów puzzli pt. „Cztery żywioły” oraz gry karcianej „Żywioły w lesie”.

Gra planszowa, 4 komplety puzzli 60-elementowych i gra karciana typu „Czarny Piotruś”

Nagrody zostaną wysłane na adresy domowe uczestników lub adresy placówek edukacyjnych, do których uczęszczają laureaci konkursu tj. przedszkoli, szkół podstawowych, domów kultury itp.

Życzymy Wam udanych wakacji, aby Wasze spotkania z CZTEREMA ŻYWIOŁAMI W LESIE zawsze były bezpieczne!

Konkurs plastyczny pt. „Cztery żywioły w lasach” – rozwiązany!

Szanowni Państwo!
Odzew na ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Cztery żywioły w lasach” przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – do siedziby organizatora Instytut Badawczy Leśnictwa wpłynęło 1893 prac, wykonanych przez 1626 młodych artystów: przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z całej Polski!

I MIEJSCE w kategorii wiekowej I-III KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
JAKUB SOPRYCH, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Pilźnie, za pracę pt. „Władcy leśnych żywiołów”

Część prac nadeszła od indywidualnych twórców, większość jednak została nadesłana przez szkoły, przedszkola, domy kultury, koła plastyczne i inne placówki szkolno-oświatowe, często w pakietach nawet po 30-40 prac! Dziękujemy zarówno uczniom, jak również ich opiekunom artystycznym.

Jury Konkursu Plastycznego w składzie:
Artur Sawicki (IBL) – Przewodniczący
Magdalena Drabarek-Kubiś (grupa artystyczna „Salon Pruszkowski”)
Anna Łukawska-Adamczyk (animator kultury)
Martyna Majda (Centrum Informacyjne Lasów Państwowych)
Adam Wójcicki (IBL)
podczas posiedzenia w dniu 18 czerwca 2021 r. nagrodziła 12 prac i dodatkowo wyróżniła 40 kolejnych.
Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury, oprócz spełnienia wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu, kierowali się następującymi kryteriami:
ciekawe ujęcie tematu konkursu,
samodzielność wykonania pracy,
pomysłowość autora,
technika,
kompozycja,
kolorystyka.
Pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych podana jest na witrynie projektu w zakładce KONKURSY
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, a wszystkim za aktywny udział w konkursie. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą, po uprzednim potwierdzeniu adresów korespondencyjnych i miejsca przesłania. Pokłosiem konkursu będzie kalendarz zawierający 12 nagrodzonych prac, który w pierwszej kolejności otrzymają uczestnicy konkursu.
Poniżej prezentujemy 12 nagrodzonych prac – miejsca I, II i III we wszystkich czterech kategoriach wiekowych.
Serdecznie gratulujemy!

I MIEJSCE w kategorii wiekowej PRZEDSZKOLAKI:
WIKTORIA KOCZOR, z Zespołu Edukacyjno-Artystycznego PRZYGODA w Rybniku, za pracę pt. „W płomieniach”
II MIEJSCE w kategorii wiekowej PRZEDSZKOLAKI:
ALEKSANDRA SOKOŁOWSKA, z Niepublicznego Przedszkola Montessori „Przystań” w Łomży, za pracę pt. „Powódź w lesie, niedźwiadki uciekają przed burzą i błyskawicami”
III MIEJSCE w kategorii wiekowej PRZEDSZKOLAKI:
MAKSYMILIAN PATER, ze Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie (oddział przedszkolny „0”), za pracę pt. „Pożar lasu”
I MIEJSCE w kategorii wiekowej I-III KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
JAKUB SOPRYCH, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Pilźnie, za pracę pt. „Władcy leśnych żywiołów”
II MIEJSCE w kategorii wiekowej I-III KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
BORYS MIODOWSKI, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach, za pracę pt. Zwierzęta boją się ognia”
III MIEJSCE w kategorii wiekowej I-III KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
KRISPIN PODLEWSKI, uczeń Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, za pracę pt. „Liściasty las”
I MIEJSCE w kategorii wiekowej IV-VI KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
MARIA TOMASIK, z Kłucka, za pracę pt. „Huragan w lesie”
II MIEJSCE w kategorii wiekowej IV-VI KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
MICHAŁ WŁODARCZYK, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Miechowie, za pracę pt. „Płomienie niosą śmierć”
III MIEJSCE w kategorii wiekowej IV-VI KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
SARA GRZESZCZYK, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, za tetraptyk pt. „Cztery żywioły w lasach: ZIEMIA, WODA, OGIEŃ i POWIETRZE”
I MIEJSCE w kategorii wiekowej VII-VIII KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
DOMINIKA KRUPA, uczennica Publicznej Szkoły nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce, za pracę pt. „Wpływ deszczu na przyrodę w lesie”
II MIEJSCE w kategorii wiekowej VII-VIII KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
NIKOLA LANGE, uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie, za pracę pt. „Działanie ognia na lasy”
III MIEJSCE w kategorii wiekowej VII-VIII KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
MAJA BRZYZEK, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, za pracę pt. „Powódź – tama na strumieniu”

JERZY NECIO – „Od kultury do natury”

Przygoda z bardziej niż okazjonalną fotografią rozpoczęła się dla każdego z nas nieco inaczej. Dla mnie była to chwila, gdy starszy syn wyjeżdżając na studia, pozostawił mi „w spadku” swój aparat fotograficzny, syn zaś pasjonował się fotografią już od gimnazjum.

Jerzy Necio – uczestnik konkursu fotograficznego „Cztery żywioły w lasach”

W otaczającym krajobrazie obaj doszukujemy się nieco różnych znaczeń. Dla mnie są to nade wszystko te kulturowe – interesują mnie losy plemion pruskich, średniowieczne relacje pogańsko-chrześcijańskie, dzieje państwa krzyżackiego. Ów historyczny fokus pojawił się w sposób naturalny, z racji miejsca mojego zamieszkania: północna Polska, centrum dawnych Prus, z obecnymi tu na każdym kroku nazwami miejscowymi wywodzącymi się z pradawnych, plemiennych czasów. Również i dla Łukasza natura nie stanowiła z początku głównego źródła inspiracji. Od początku swojej przygody z fotografią traktował ją jako cel sam w sobie – medium, poprzez które mógł się wyrazić. Poszukiwał swojej własnej fotograficznej drogi, od krajobrazu aż po eksperymenty formalne.

Zdjęcie pt. „Kontury”. Fot. Jerzy Necio

Natangia – tak nazywa się zamieszkiwana przez nas niewielka kraina, której autochtoniczni mieszkańcy traktowali niegdyś lasy, drzewa, strumienie i jeziora jako sferę otoczoną sakralnym nimbem. Aparat fotograficzny widziałem więc jako narzędzie poszukiwania ich mikrokosmosu lub, jak kto woli, pierwotnego krajobrazu, pierwotnego drzewostanu i pierwotnej fauny. Kultura versus natura – oto dychotomia, która w tej chwili, dzięki przyglądaniu się przez obiektyw aparatu natangijskiemu odludziu, została skutecznie zniwelowana.

Fot. Jerzy Necio

Z racji nadgranicznego położenia (krainę przecina współczesna granica polsko-rosyjska) i trudnego ukształtowania terenu (jest to morenowa wysoczyzna o urozmaiconej rzeźbie) Natangia ma bardzo wiele do zaoferowania osobie z aparatem fotograficznym w dłoni. Można znaleźć tu pomnikowe dęby, głęboko rozcięte doliny strumieni z wodą zmierzającą do ujścia w tempie górskich potoków czy też niedostępne bagna i moczary. Nieustannie zmienna aura – bez względu na porę roku – jest w stanie odsłonić niebo w kolorze, podejrzewam, analogicznym do kanadyjskiego lub alaskańskiego firmamentu.

Wyróżnione zdjęcie pt. „Śródleśne bagienko” (fot. Łukasz Necio)

Wiadomo, że stricte pierwotnego, średniowiecznego krajobrazu i tak już nie odnajdę. Nieraz naprawdę trudno wyciąć jakiś fragment, a jestem pod tym względem ortodoksyjny – staram się, by nie pojawił się w kadrze wytwór antropoidalny, jak np. betonowy słup, utwardzony dukt, wieża GSM czy przejeżdżający leśny traktor. Łukasz z kolei reprezentuje zgoła inne podejście, przyjmując współczesny krajobraz, w którym kultura nieustannie przeplata się z naturą, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Pola uprawne, zagajniki, parkany okalające pastwiska, drgające na wietrze szmatki przywiązane do ogrodzenia, czy nawet bale siana stanowić mogą doskonały temat dla fotografii. Tym lepiej, jeśli w kadrze znajdzie się niespodziewany gość z lasu lub przestworzy.

Wyróżnione zdjęcie pt. „Drzewo wystawione na zimny wiatr” (fot. Łukasz Necio)

Fotograficzne „uwiecznianie” elementów natury stało się też dla nas obu niezwykłym eksperymentem psychologicznym. Samotne przebywanie w głębokiej leśnej głuszy rodzi refleksję nad odbiorem przyrodniczego środowiska przez członków niegdysiejszych ludzkich społeczności. Ludzie ci, tak jak i my, musieli zdążyć do swych siedzib przed zachodem słońca.  Przytłaczająca przewaga przyrody mogła wywołać nagły przypływ adrenaliny lub ukoić terapeutyczną harmonią zapachów i barw. Eteryczne oddziaływanie lasu trudno przekazać przy pomocy obrazu. Swoimi fotografiami staramy się więc oddać przynajmniej napotkaną kolorystykę, choć tak naprawdę najchętniej odwróciłoby się bieg czasu.

Wyróżnione zdjęcie pt. „Zimowa tafla w lesie” (fot. Łukasz Necio)

Łukasz towarzyszy mi w tych wędrówkach, gdy tylko uda mu się wyrwać z pułapki wielkiego miasta.

Łukasz Necio – uczestnik konkursu fotograficznego „Cztery żywioły w lasach”, autor trzech wyróżnionych zdjęć

Michał Dudek: Siedzimy w Lesie…

Tym razem prezentujemy zwycięzcę konkursu fotograficznego pt. „Cztery żywioły w lasach”, laureata nagrody głównej – GRAND PRIX, ale również zdobywcę II miejsca oraz wyróżnień.

Michał Dudek
Michał Dudek – autoportret laureata GRAND PRIX z nagrodami zdobytymi w w konkursie fotograficznym pt. „Cztery żywioły w lasach”
Michał Dudek
Michał Dudek (rocznik 1985) – kiedy wchodzi do lasu, czuje się jakby właśnie wrócił do domu

Ulubionym miejscem jego występowania są obrzeża lasu – szczególnie styk lasu z wodami słodkimi i słonymi. Charakterystyczne jest dla niego żerowanie z aparatem fotograficznym na ramieniu. Często też wyprowadza liczne potomstwo na spacery. Dudek sam czuje się częścią środowiska naturalnego, więc nie odczuwa większej potrzeby zajmowania się fotografią przyrodniczą. W polu jego uwagi leży człowiek i jego spotkanie z naturą.

Michał Dudek
Pomorze, marzec 2020 r.

Dudek lubi spać pod świerkami, ale nie nazywa tego bushcraftem. Ceni kuchnię wegetariańską w połączeniu z dziczyzną. Nie cierpi plastiku imitującego drewno. Regularnie migruje po całej Polsce, ale jest przekonany o konieczności poszukiwania sensu życia na każdym najmniejszym odcinku rzeczywistości. Mieszkał na Pomorzu, w Poznaniu i w Krakowie. Fotografuje od piętnastego roku życia niezależnie od aktualnej pogody.

Michał Dudek
Przygotowania do sesji fotograficznych do kalendarza na zamówienie CILP. Pomorze, czerwiec 2020 r.

Od 2014 roku prowadzi razem z Danielem Klawczyńskim leśne wydawnictwo Borium. W Borium tworzą razem publikacje na potrzeby Lasów Państwowych. Wykonują sesje fotograficzne dla: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, prasy leśnej, a także sami wydają publikacje.
Leśne wydawnictwo BORIUM: www.borium.pl

Michał Dudek
Śląsk, maj 2020 r.

W pierwszych dniach lockdownu spowodowanego koronawirusem w Borium odczuli potrzebę opowiadania ludziom o tym, że z lasu można korzystać i że jest to miejsce, gdzie można odnaleźć zdrowie i wolność. Uruchomili stronę na Facebooku pt. Siedzimy w Lesie: https://www.facebook.com/siedzimywlesie

W sylwestra 2015 roku postanowili stworzyć kolekcję 52 leśnych przygód na 52 tygodnie 2016 roku. Tak w ciągu roku powstała galeria: www.52.borium.pl

Hanna Żelichowska i jej przygoda z fotografią przyrodniczą

Na konkurs fotograficzny „Cztery żywioły w lasach” Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) natrafiłam na stronie Mazowieckiego Oddziału Związku Polskich Fotografów Przyrody (OM ZPFP), którego członkinią jestem od niedawna. Regulamin i zasady konkursu wydały mi się zachęcające.

CZYNNIKI BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE
Dla potrzeb konkursu IBL musiałam jednak rozpracować termin „czynniki biotyczne i abiotyczne” jako przyczyny i skutki zagrożeń w polskich lasach. Szukałam w swoich zasobach zdjęć, które nawiązywałyby do tematu. Nigdy nie widziałam w naturze pożaru, skutków wichury ani powodzi w środowisku leśnym. Nie było łatwo, ale wybrałam zdjęcia dla każdej kategorii. Jury wyróżniło moje zdjęcie, które pokazuje potężne huby nadrzewne, pokryte czapami śniegu. Jedno i drugie to żywioły mogące lasom mocno zaszkodzić, a jednocześnie – atrakcyjny wizualnie skutek zimowej pogody. Spodobało się. A ja dostałam nagrodę, torbę fotograficzną, co mnie bardzo ucieszyło.

Wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Cztery żywioły w lasach” (fot. Hanna Żelichowska)

ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE DODAJE WIARY W SWOJE MOŻLIWOŚCI
Jestem na emeryturze i teoretycznie mam więcej czasu na fotografowanie. Tak, na pewno, ale z wiekiem przychodzą różne ograniczenia. Nie tracę jednak ani optymizmu, ani zapału i wciąż jestem otwarta na nowe wyzwania. Każde zwycięstwo w konkursie pomaga i zachęca, dodaje wiary w swoje możliwości.
Fotografuję amatorsko od kilkunastu lat. Przede wszystkim ptaki. Skupiam się na środowisku miejskim i podmiejskim, od czasu do czasu wyjeżdżamy z mężem w tzw. teren. Używam aparatu Nikon D7200 i teleobiektywów, poczynając od 300 na 600 mm kończąc. To do ptaków, czasami innych zwierząt. Sprzęt o mniejszych parametrach stosuję do fotografowania pejzaży czy urody roślin.

Z ZACHOWANIEM ZASAD ETYKI I SZACUNKU DO PTAKÓW
Im dłużej doskonalę swoje umiejętności, zdobywam wiedzę i doświadczenie, tym bardziej wzrasta moja wrażliwość i empatia. Naruszanie intymności ptaków, ich potrzeby np. spokojnego żerowania czy odpoczynku uważam za niewłaściwe. Staram się nie zbliżać za bardzo do ptaków, kładę na ziemi, żeby być na ich poziomie, ukrywam w zakrzaczeniach, nie wabię ptaków, nie płoszę, nie zaglądam do gniazd i nie podglądam z niedużej odległości rodziny karmiącej pisklęta. Teleobiektyw pozwala na zrobienie niezłych zdjęć przy zachowaniu zasad etyki i szacunku dla ptaków. Dotyczy to również innych zwierząt, ale te spotykam rzadko. Najczęściej Łazienkowskie wiewiórki, które są tak obyte z człowiekiem, że wskakują mu na głowę, zaglądają do kieszeni, wspinają się po spodniach i kurtkach.

KOCHANY WRÓBEL I PTAKI NA STOKŁOSACH
Moje sukcesy jako fotografki? Nagrody i wyróżnienia w kilku konkursach, lokalne wystawy zdjęć ptaków i przyrody. Ponadto, moje zdjęcia widnieją na tablicach ścieżek edukacyjnych w parkach i kącikach przyrodniczych w różnych częściach Polski, w internetowych Atlasach Ptaków, w broszurach, artykułach prasowych i publikacjach, m.in. w „Salamandrze” czy w „Ptakach Polski”, w kalendarzach np. Ptasiego Patrolu.
Działam na rzecz ochrony ptaków i ich środowiska przyrodniczego, samodzielnie lub jako członkini organizacji pozarządowych, jak OTOP, STOP czy TP „Bocian”. Zatem, piszę teksty, udzielam wywiadów w prasie i w radiu, wypowiadam się, kiedy mnie pytają o ptasie zachowania i zwyczaje w prywatnych e-mailach oraz na stronach FB. Czasem aktywnie interweniuję, kiedy ptasie siedlisko bywa niszczone a wtedy wymuszam wieszanie budek lęgowych na budynku po wykonanej termomodernizacji (co wynika z prawa). Mam własną stronę internetową www.ptakimiasta.pl. Znają mnie też na Facebooku, jako Hannę Żelichowską ze stroną główną i właścicielkę stron tematycznych: poświęconej wróblom (Kochany wróbel), ptakom w mojej części warszawskiego Ursynowa (Ptaki na Stokłosach), ptakom w parku Agrykola w Warszawie (Kanał Piaseczyński – ostoja ptaków) oraz ogólnie – przyrodzie (Kwiaty i nie tylko).

TRUDNA WALKA Z ŻYWIOŁAMI
Obejrzałam zdjęcie nagrodzone Grand Prix oraz pozostałe nagrodzone i wyróżnione zdjęcia. Są wspaniałe! Domyślam się, że niektóre z osób uczestniczących w konkursie musiały obserwować z dość bliska ratowanie lasów i trudną walkę z żywiołami. Jury na pewno miało problemy z wyborem spośród tak wielu doskonałych fotografii. Tą drogą przesyłam szczere gratulacje dla nagrodzonych i wyróżnionych Autorów!

© Zdjęcia autorstwa Pani Hanny Żelichowskiej

KOMUNIKAT IBL

w sprawie odwołania uroczystego wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej „Cztery żywioły w lasach” w związku koronawirusem SARS-CoV-2

Fot. iStock, źródło: https://pulsmedycyny.pl

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Instytut Badawczy Leśnictwa informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Instytutu, Dyrektor IBL prof. dr hab. Jacek Hilszczański podjął decyzję o odwołaniu uroczystego wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej „Cztery żywioły w lasach”, zaplanowanego na 26 października br. w Sękocinie Starym.

Nagrody dla laureatów i uczestników Konkursu zostaną wysłane pocztą.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej informacji:

Artur Sawicki (kierownik Projektu)
tel. 530 505 610
e-mail: A.Sawicki@ibles.waw.pl

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym pt. „Cztery żywioły w lasach”

28 września 2020 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się posiedzenie Jury konkursu fotograficznego, przeprowadzonego w ramach realizacji projektu edukacyjnego: „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”.

Po burzliwej dyskusji Jury w składzie: Ireneusz Graff, Jan Kaczmarowski, Piotr Tomaszewski oraz Artur Sawicki (przewodniczący), postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące prace:

GRAND PRIX i nagrodę główną – aparat cyfrowy SONY DSC-RX100 III o wartości 2249,00 zł otrzymuje MICHAŁ DUDEK (zdjęcie bez tytułu, żywioł OGIEŃ).
I miejsce i nagrodę – aparat cyfrowy SONY DSC-HX400V o wartości 1599,00 zł otrzymuje MARCIN CIEŚLIK za zdjęcie pt. „Woda gaśnicza-pomoc z powietrza” (żywioł OGIEŃ)
II miejsce i nagrody – statyw MBI10401 o wartości 1078,00 zł oraz torbę fotograficzną OBT10399 o wartości 221,40 zł (łącznie: 1299,40 zł), otrzymuje MICHAŁ DUDEK (zdjęcie bez tytułu, żywioł POWIETRZE)

Ponadto cztery wyróżnienia oraz nagrody – torby fotograficzne OBT10400 o wartości 348,00 zł każda, otrzymują:

MARCIN CIEŚLIK za zdjęcie pt. „Samotna sosna” (żywioł OGIEŃ)
MICHAŁ DUDEK (zdjęcie bez tytułu, żywioł POWIETRZE)
DAMIAN PANKOWIEC za zdjęcie pt. „Zbiornik retencyjny w lasach pod Biłgorajem” (żywioł WODA)
HANNA ŻELICHOWSKA (zdjęcie bez tytułu, żywioły ZIEMIA i WODA)

Pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych jest dostępna na witrynie Projektu, w zakładce KONKURS FOTOGRAFICZNY

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia konkursowe, których łącznie było 310. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym podczas wernisażu Wystawy Pokonkursowej. Już teraz serdecznie zapraszamy Zwycięzców oraz wszystkich uczestników Konkursu.

Nagrodzone osoby prosimy o potwierdzenie przybycia na wernisaż mailem na adres: zywiolywlasach@ibles.waw.pl

Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas wernisażu, prześlemy pocztą.